บริการพยาบาลทําหัตถการให้คนไข้ถึงบ้าน

  • บริการพยาบาลทําหัตถการให้คนไข้ถึงบ้าน

  • เจาะเลือด และรายงานผลตรวจเลือด

  • ฉีดยา

  • ทําแผล

  • ใส่ หรือ เปลี่ยนสายยางให้อาหาร

  • ตรวจปัสสาวะ หรือ อุจจาระ

กายภาพบำบัด

บริการโดยนักกายภาพบําบัดมืออาชีพ (Physical Therapist) ถึงบ้านคุณ โดยนักกายภาพบำบัดจะทําการประเมิน และจัดแผนการดูแลตามอาการคนไข้

ในกลุ่มต่อไปนี้

  • ผู้ป่วย อัมพฤกษ์ หรือ อัมพาตผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วยหรือ การนอนโรงพยาบาลนานๆ

  • ผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง

  • ผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพก

  • ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

กิจกรรมบำบัด

บริการนักกิจกรรมบําบัดมืออาชีพ (Occupational Therapist) ช่วยในการบำบัดการพูด การกลืนและการใช้ทักษะทางมือ

แนะนําและจัดซื้อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแล

บริการพยาบาลประเมินอาการคนไข้ พร้อมแนะนําและจัดซื้ออุปกรณ์ที่เหมาะสมสําหรับคนไข้ เช่น เตียงผู้ป่วย, เครื่องดูดเสมหะ, รถเข็น ฯลฯ ในราคาที่สมเหตุสมผล